Όροι Διαγωνισμού

Α. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

Τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «BOAT & FISHING SHOW με κολλητ@» (εφεξής «Διαγωνισμός») διοργανώνει η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΖΩΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο ΖΩΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, με έδρα στο Μοσχάτο, επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος 57, με Α.Φ.Μ. EL094303742 (εφεξής «Εντολέας» ή «Διοργανώτρια Εταιρία»), με την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας των διαδικτυακών τόπων: https://www.instagram.com/zois_efstathiou/ και https://www.facebook.com/zoisgr/ (εφεξής από κοινού καλούμενοι «Διαδικτυακοί Τόποι»),  σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στους Διαδικτυακούς Τόπους.

Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Β. Διάρκεια Διαγωνισμού:

 1. Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται ως εξής: αρχίζει από τη Δευτέρα 06/03/2023 και ώρα 12:00 και λήγει την Τετάρτη 07/03/2023 και ώρα 15:00 (τοπική ώρα Ελλάδος) (εφεξής «Διάρκεια»).
 2. Έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές που έχουν γίνει κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως περιγράφονται στους παρόντες Όρους. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε.
 3. Η Διοργανώτρια Εταιρία δύναται μονομερώς να αναβάλει ή να μεταθέτει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση.

Γ. Δικαίωμα Συμμετοχής:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι χρήστες των Διαδικτυακών Τόπων είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής «Χρήστες»).
 2. Οι Χρήστες προκειμένου να συμμετέχουν έγκυρα στο Διαγωνισμό θα πρέπει κατά τη Διάρκεια αυτού να επισκεφθούν τους Διαδικτυακούς Τόπους και να λάβουν μέρος, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους Όρους, όπως περιγράφονται στο παρόν.
 3. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεων, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού όλων των ανωτέρω, και όσοι στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
 4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή κάθε Χρήστη στο Διαγωνισμό είναι να έχει εγγραφεί ως μέλος και να διατηρεί νόμιμα ενεργό λογαριασμό στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» ή «Instagram» (εφεξής «Ιστοσελίδες»), δηλώνοντας μοναδικό «Όνομα Χρήστη» («UserName») και «Κωδικό Πρόσβασης» («Password») (συνδυαστικά «Facebook ID» ή «Instagram ID»), να τηρεί όλους τους όρους χρήσης των Ιστοσελίδων και της νομοθεσίας και η λειτουργία του λογαριασμού του να μην έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο.

Δ. Τρόπος Συμμετοχής:

 1. Για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι Χρήστες θα πρέπει, αφού επισκεφθούν τον Διαδικτυακό Τόπο α’ ή τον Διαδικτυακό Τόπο β’, να ακολουθήσουν τον Διαδικτυακό Τόπο α’ ή τον Διαδικτυακό Τόπο β’ επιλέγοντας την επιλογή «Μου αρέσει» («Like Page») ή «Ακολουθήστε» («Follow») αντίστοιχα, που βρίσκεται στην αρχική σελίδα των Διαδικτυακών Τόπων.

(i) να κάνει like στο σχετικό post του Διαγωνισμού και

(ii) να αναφέρει (mention) έναν/μια (1) φίλο/φίλη του

 1. Η παραπάνω διαδικασία συνιστά δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιεί τη συμμετοχή του Χρήστη στο Διαγωνισμό (εφεξής «Συμμετέχων») και την κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των Όρων του Διαγωνισμού από το Συμμετέχοντα, σύμφωνα με τα ανωτέρω και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρίας. Ο Συμμετέχων μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Επίσης, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη αποδοχή της απόλυτης εξουσίας της Διοργανώτριας Εταιρίας να διενεργεί την κλήρωση και να ανακηρύσσει τους νικητές και τους επιλαχόντες. Οι σχετικές αποφάσεις είναι οριστικές και δεν ανακαλούνται, ούτε αναθεωρούνται.
 2. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μη δεχθεί ή να αφαιρέσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της οποιαδήποτε συμμετοχή η οποία διαπιστώθηκε ότι δεν πληροί τους Όρους του Διαγωνισμού.
 3. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται καμία αγορά προϊόντος της Διοργανώτριας Εταιρίας.

Ε. Δώρα:

 1. Τα δώρα της κλήρωσης (εφεξής «Δώρo») είναι 40 προσκλήσεις για το BOAT & FISHING SHOW (10 νικητές x2 προσκλήσεις για Facebook & 10 νικητές x2 προσκλήσεις για Instagram).
 2. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για το Δώρο θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που: (α) πληροί τους όρους και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, όπως αυτές περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική κρίση της Διοργανώτριας Εταιρίας, προϊόν παράνομης τεχνικής ή άλλης επιρροής από το Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας Εταιρίας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας Εταιρίας από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρία δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε Συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιαδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
 4. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν ευθύνεται για την ποιότητα, καλή κατάσταση και λειτουργία ή τυχόν ελαττώματα των Δώρων, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο παρέχει οιαδήποτε εγγύηση αναφορικά με την απόδοση, τις ιδιότητες και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά τους.

ΣΤ. Ηλεκτρονική Κλήρωση - Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού - Παραλαβή Δώρων:

 1. Κάθε έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα και θα συμμετέχει στην κλήρωση. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, κατά τα άνω, με έγκυρες συμμετοχές και έχουν καταγραφεί στο σύστημα της Διοργανώτριας Εταιρίας για το χρονικό διάστημα της περιόδου διοργάνωσης του Διαγωνισμού.
 2. Η ανάδειξη των (20) νικητών και των πέντε (5) επιλαχόντων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 07/03/2023, στις 18:00 με τη διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης.
 3. Κάθε Χρήστης έχει το δικαίωμα μίας μόνο συμμετοχής. Κάθε συμμετοχή είναι ισάξια.
 4. Η ανακοίνωση της ανάδειξης των νικητών θα αναρτηθεί την ίδια μέρα στους αντίστοιχους Διαδικτυακούς Τόπους και οι νικητές θα ενημερωθούν για την ανάδειξή τους με προσωπικό μήνυμα («inbox») μέσω των Διαδικτυακών Τόπων, με το οποίο θα ζητηθεί από έκαστο νικητή να αποστείλει εντός 24 ωρών από την ως άνω γνωστοποίηση με προσωπικό μήνυμα («inbox») ως απάντηση στην ανωτέρω γνωστοποίηση το ονοματεπώνυμό του προκειμένου να συμπληρωθεί ώστε να παραλάβει το δώρο του από την Reception του BOAT & FISHING SHOW, MEC, Λεωφ. Λαυρίου 301 190 02, Παιανία Αττικής.
 5. Σε περίπτωση μη αποδοχής του Δώρου εντός 24 ωρών από την ανακοίνωση του νικητή, το Δώρο θα δοθεί σε έναν επιλαχόντα και θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία για την αποδοχή και παραλαβή του Δώρου του.
 6. Σε περίπτωση που ο πρώτος επιλαχών αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο, η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον επόμενο επιλαχόντα κ.ο.κ., σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω.
 7. Σε περίπτωση άρνησης των παραπάνω να παραλάβουν το Δώρο που κέρδισαν, ή σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι Όροι του Διαγωνισμού ή γενικά σε περίπτωση αδράνειας των άνω προσώπων όσον αφορά στην κατοχύρωση και παραλαβή του Δώρου, το Δώρο που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κλήρωση δε θα οφείλεται πλέον και η Διοργανώτρια Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σχετικά.

Η. Ευθύνη

 1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρίας περιορίζεται στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, και αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Η Διοργανώτρια Εταιρία δε φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Μετά το πέρας της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων, κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρίας παύει να υφίσταται.
 2. Η Διοργανώτρια Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για τη μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσόμενων προθεσμιών.
 3. Η Διοργανώτρια Εταιρία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε Συμμετέχοντα, νικητή ή επιλαχόντα ή τρίτο για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό, τα Δώρα, τη χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Θ. Τεχνικά μέσα

 1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των Συμμετεχόντων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 2. Η πρόσβαση στους Διαδικτυακούς Τόπους επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή («server») και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων-Χρηστών εκ των άνω αιτιών.
 3. Οι Συμμετέχοντες ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα αποδέχονται ότι συμφωνούν απόλυτα με τους όρους και τις πολιτικές του Facebook και του Instagram, τους οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα αποδέχονται και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρίας.
 4. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή τεχνική δυσλειτουργία προκύψει στις Ιστοσελίδες και τους Διαδικτυακούς Τόπους, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.
 5. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν εγγυάται ότι οι Διαδικτυακοί Τόποι ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεση των επισκεπτών, παρέχονται χωρίς επιβλαβές λογισμικό ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από επιβλαβές/κακόβουλο λογισμικό, όπως ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές, καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε τέτοιου ανιχνευθέντος λογισμικού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρία δε βαρύνεται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στους Διαδικτυακούς Τόπους, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ζημία από την αιτία αυτή και για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

Ι. Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Συμμετεχόντων Χρηστών

 1. Προς το σκοπό διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, επικοινωνίας με έκαστο νικητή αυτού, καθώς και αποστολής του Δώρου σε έκαστο νικητή, η Διοργανώτρια Εταιρία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, θα συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό και συγκεκριμένα το «Όνομα Χρήστη» του («UserName») στους Διαδικτυακούς Τόπους, το ονοματεπώνυμό του, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, το emailτου, την ημερομηνία γέννησης, τον τόπο διαμονής του, τον Τ.Κ. του και τη διεύθυνσή του αποστολής του Δώρου. Νομική βάση της ως άνω επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνιστά η συγκατάθεση εκάστου συμμετέχοντος, η οποία χορηγείται ρητά και ανεπιφύλακτα από τον ίδιο πριν από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Διοργανώτριας Εταιρίας πατήστε εδώ («https://zois.gr/privacy-policy/»).
 2. Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων θα τηρούνται από τη Διοργανώτρια Εταιρία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τη διεκπεραίωση των σκοπών του παρόντος Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και του Ν. 4624/2019.
 3. Κάθε Συμμετέχων για την άσκηση των δικαιωμάτων του πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης / ανάκλησης της συγκατάθεσης και την υποβολή ερωτήσεων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα δύναται να επικοινωνεί με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Διοργανώτριας Εταιρίας στη διεύθυνση «Λ. Ποσειδώνος 57, 183 44 Μοσχάτο» και στην ηλεκτρονική διεύθυνση «zois@zois.gr».
 4. Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν, άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος, τη ρητή συγκατάθεσή τους και τη ρητή εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια Εταιρία για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου («internet»), συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης («social media») είτε της ίδιας είτε εξουσιοδοτημένων συνεργατών της. Έτσι, η Διοργανώτρια Εταιρία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο με τα ονόματα των νικητών και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς για όλα τα μέσα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Κ. Λοιποί όροι

 1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων Όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας Εταιρίας. Ο Διαγωνισμός δε διενεργείται από το Facebook και το Instagram, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook και το Instagram. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν για τις ανάγκες του Διαγωνισμού τα στοιχεία τους στη Διοργανώτρια Εταιρία και όχι στο Facebook και το Instagram. Τα στοιχεία που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του Διαγωνισμού και όπως περιγράφεται παραπάνω και υπό τους Όρους που τον διέπουν.
 2. Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, καθώς και τους παρόντες Όρους, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της, καθώς και να τροποποιεί ή/και μεταβάλλει εν όλω ή εν μέρει τους Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και συνακόλουθα την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στους Διαδικτυακούς Τόπους. Τυχόν τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν αναλαμβάνει ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.
 3. Η εξακολούθηση της χρήσης των Διαδικτυακών Τόπων, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων, τους οποίους σε καμία περίπτωση οι Συμμετέχοντες, ακόμη και αν δεν προέβησαν σε χρήση των Διαδικτυακών Τόπων μετά από την επέλευση οποιασδήποτε αλλαγής, δεν μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να αμφισβητήσουν.
 4. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση τροποποίησης, ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού ή των Όρων αυτού, η Διοργανώτρια Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων και οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας Εταιρίας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή την παράδοση των μη παραδοθέντων Δώρων ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα, ανεξάρτητα από τη φάση ή τις φάσεις του Διαγωνισμού στις οποίες συμμετείχε. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη γνώση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων, καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρίας.
 5. Ακατάλληλο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου προσβλητικού, χυδαίου, παραπλανητικού, ρατσιστικού ή ταξικού σχόλιου δε θα γίνεται αποδεκτό.
 6. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Οι αναλυτικοί Όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στους Διαδικτυακούς Τόπους.
 7. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό και την εφαρμογή των Όρων, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.